Fordel ved salg af fast ejendom til nærtstående

Landsskatteretten har anerkendt, at nyerhvervet ejendom kan sælges til nærtstående til 85% af den offentlige vurdering.

Landskatteretten har ved en afgørelse d. 8. november 2018 anerkendt, at en ejendom erhvervet i september 2015 for knap 62 mio DKK kun tre måneder senere – i december 2015 – kunne overdrages til købers børnebørn til en købspris på 32,3 mio. kr. Dette svarede til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, der i 2014 lød på 38 mio. kr. Det var muligt, da et stadigt gældende 1982-cirkulær siger, at man kan overdrage fast ejendom til familie inden for +/- 15 % af den senest offentlige ejendomsvurdering, med mindre særlige omstændigheder er gældende. Selvom der forelå en klar dokumentation for markedsværdien, var dette en særlig omstændighed, der kunne tilsidesætte 1982-cirkulæret.

Udover at sælgers nærtstående familie modtog ca. 30 mio. DKK af sælgers formue uden gaveafgift, kunne sælger desuden modregne ejendommens tab i anden skattepligtig fortjeneste fra salget af en anden ejendom.
Usikkerheden om, hvorvidt 1982-cirkulæret kunne anvendes på nyanskaffet ejendom kan indtil videre anses for fjernet.

Indtil der komme nye og formentlig mere markedværdisvarende offentlige vurderinger i 2019 og 2020, kan det efter denne afgørelse overvejes, om fast ejendom bør overdrages til næste generation for at undgå eventuelle negative konsekvenser af forhøjede offentlige vurderinger.