Vigtig ændring i tysk arbejdsret

Den tyske forbundsforfatningsdomstol (BVerfG) har ved afgørelse af 6. juni 2018 truffet en meget vigtig arbejdsretskendelse og dermed modsat sig den tyske højesteret for arbejdsretssager (BAG).

Ifølge tysk lov kan ansættelseskontrakter ikke tidsbegrænses uden saglig grund, hvis der allerede tidligere har eksisteret et ansættelsesforhold mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. BAG har fortolket dette forbud mod tidsbegrænsning således, at en tidsbegrænsning af en ansættelseskontrakt uden saglig grund altid er tilladt, hvis der i løbet af de seneste tre år ikke fremgår et ansættelsesforhold mellem parterne. Dog omtales denne periode ikke specifikt i loven.

Ifølge BVerfG er BAG's fortolkning forfatningsstridigt, selv om den har været anvendt i retspraksis i mange år ved at tillade en gentagen, ubegrundet tidsbegrænsning i de tilfælde, hvor der ligger mere end tre år mellem det tidligere og kommende ansættelsesforhold.

Konsekvenser i retspraksis
Eksisterende tidsbegrænsninger uden saglig grund er således ugyldige, hvis de er indgået med en medarbejder, der tidligere har haft et ansættelsesforhold med arbejdsgiveren. Hvis arbejdstageren inden for tre uger efter udløbet af den kontraktmæssig aftalte tidsbegrænsning foretager stævning, er arbejdsretsdomstolene forpligtet til at fastslå, at tidsbegrænsningen er ugyldig på grund af overtrædelsen af forbuddet mod tidsbegrænsningen i tilfælde af et forudgående ansættelsesforhold. Der er således opstået et tidsmæssigt ubegrænset ansættelsesforhold mellem parterne.

Mulige ændringer i nær fremtid
Koalitionsaftalen mellem regeringspartierne indbefatter en ny regulering af loven om tidsbegrænsning af ansættelseskontrakter. I den forbindelse er det også planlagt at stedfæste perioden på tre år for tidsbegrænsningen i loven, som hidtil har været anvendt af arbejdsretsdomstolene. Det er derfor meget sandsynligt, at det på kort sigt igen vil være muligt at ansætte en arbejdstager med tidsbegrænsning uden saglig grund, selv om denne tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren inden for de sidste tre år.

Da spørgsmålet om gyldigheden af en tidsbegrænset aftale altid afhænger af datoen for dens indgåelse, burde der aktuelt ikke indgås tidsbegrænsede ansættelseskontrakter uden saglig grund med arbejdstagere, der tidligere har været ansat hos samme arbejdsgiver.