Coronapandemi og de 5 mest stillede spørgsmål ang. arbejdsret i Tyskland

Coronapandemien har betydelige konsekvenser for alle virksomheder og deres ansatte. I det følgende får du et første kort overblik over de aspekter, som har relevans for arbejdsret i Tyskland:

1. Arbejdstageres frygt og arbejdsgiverens juridiske beskyttelsesansvar

Frygt og bekymring er ikke tilstrækkelig grund til at udeblive fra arbejdet. Arbejdstagere er forpligtede til at møde op på jobbet, så længe, der ikke forefindes en objektiv risiko. Under alle omstændigheder er arbejdsgiveren forpligtet til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø. Herudover kan arbejdsgiveren gøre tiltag til beskyttelse af sundheden, i givet fald i samarbejde med samarbejdsudvalget, 'Betriebsrat’. Arbejdsgiveren er også forpligtet til at sørge for, at arbejdstagerne holdes væk fra arbejde, som man kan risikere at blive smittet eller syg af. I nødstilfælde må arbejdsgiveren sende arbejdstagere hjem. 

2. Nedsat arbejdstid (’Kurzarbeit’) 

Da personaleomkostningerne ofte repræsenterer en af de største udgiftsposter i virksomheder, hjælper den tyske forbundsregering virksomhederne ved at forøge tilskuddet til nedsat arbejdstid. I forbindelse med arbejde med nedsat arbejdstid bliver arbejdstiden, som er aftalt i kontrakten, nedsat med en bestemt procentandel, og der betales også en tilsvarende lavere løn til medarbejderen. Lønforskellen bliver delvist udlignet for arbejdstageren med tilskuddet til nedsat arbejdstid, og det udbetales fra den tyske arbejdsformidling, Bundesagentur für Arbeit. Tilskuddet til nedsat arbejdstid beløber sig til 60 %, og for arbejdstagere med børn, er beløbet 67 % af nettolønforskellen, der er opstået som følge af den nedsatte arbejdstid. 

3. Kompensationskrav i tilfælde af virksomhedslukninger 

Ifølge den tyske lov om beskyttelse mod infektion (§ 56 IfSG) gælder der erstatningskrav i tilfælde af officielle karantæneforordninger. Generelle lukningsforordninger beskriver ganske vist ingen foranstaltninger til karantæne, men i dette tilfælde kunne der dog ligeledes gælde krav på erstatning og udligning (for eksempel ifølge § 65 IfSG).

4. Sygdom/arbejdstagerkarantæne   

I tilfælde af at en medarbejder bliver syg, gælder de generelle regler.  

Under en karantæne pålagt af myndighederne, ser den juridiske situation anderledes ud. Arbejdstagere, som lider under tabt arbejdsfortjeneste på grund af en karantæne, pålagt af myndighederne, vil som udgangspunkt modtage et erstatningsbeløb, som svarer til deres nettoarbejdsløn. Arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale til de ansvarlige sundhedsmyndigheder i op til seks uger. Arbejdsgiveren modtager erstatning for de indbetalte beløb fra den ansvarlige myndighed. 

Hvis medarbejderen ikke selv er syg, og hvis der ikke var pålagt karantæne af myndighederne, kan det stadig være relevant at sende en medarbejder hjem: Hvis der har været kontakt med smittede personer, eller hvis det indebærer en risiko at arbejde sammen. I dette tilfælde er det muligt at fritstille arbejdstagere med betaling, hvor der kan medregnes tilgodehavende for overarbejdstimer og, under visse omstændigheder, også krav på resterende feriedage. 

5. Manglende børnepasning/syge børn

Hvis børnehaver og skoler forbliver lukket, er forældre i forbindelse med børnepasning  i første omgang forpligtet til at foretage sig, hvad der er muligt for at sikre pasning af børnene på anden vis. Er dette ikke muligt, er en arbejdstager ikke forpligtet til at møde op.

Hvis forhindringen kun er forbipasserende, gør lønkravet sig stadig gældende. Hvis forhindringen er længerevarende, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn længere.   

Hvis en medarbejders barn bliver sygt, og hvis pasning ikke er mulig på nogen anden måde, er arbejdstageren ikke forpligtet til at møde op. Medarbejderen beholder i dette tilfælde sit lønkrav i et vist tidsrum (5-10 dage). Efterfølgende kan der gælde et krav overfor den tyske sygeforsikring, Krankenkasse. 

Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst Max Wellenreuther, Fachanwalt für Arbeitsrecht hos Brock Müller Ziegenbein i Flensburg (se kontaktdata til højre). 


BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.