Fra 2024 gælder nye regler for den tyske selskabsform GbR

Tyskland har med det såkaldte GbR, "Gesellschaft bürgerlichen Rechts", en selskabsform, som ikke har nogen pendant i dansk ret. Det kan bedst sammenlignes med et interessentskab. Fra 1.1.2024 gælder nye regler for sådanne selskaber.

Retspraksis har gennem det sidste århundrede videreudviklet selskabsformen, og med MoPeG, ”Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts” har lovgivningen endelig også taget emnet op. Oprindeligt skulle loven træde i kraft i 2023, men indførelsen er blevet udsat til 1. januar 2024. Dermed vil der være en overgangsperiode, hvor alle eksisterende GbR-selskaber kan tilpasse sig de nye regler.

Selv efter oprettelsen af et GbR opfattes dette som en kontrakt mellem partnere, som ikke har nogen juridisk kapacitet udadtil. Den tyske retspraksis anerkendte dog i 2001, at et GbR, der optræder eksternt, har retsevne og dermed fx kan blive opført i tingbogen.

Den nye lov omfatter bl.a. følgende bestemmelser:

  • Et partnerskab kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, hvis det skal deltage i retshandler i henhold til partnernes fælles vilje. Hvis der ikke er en sådan vilje, forbliver det et internt selskab, som ikke må deltage i juridiske transaktioner og ikke kan opnå rets- og handleevne.
  • Et GbR kan blive registreret i et nyt register, hvilket vil bidrage til transparens og retssikkerhed.
  • Princippet om enstemmige afgørelser afskaffes og flertalsafgørelser tillades.
  • Et GbR opløses ikke længere automatisk, hvis en partner udtræder eller dør.
  • Et GbR kan fremover omdannes til andre juridiske selskabsformer.

Muligheden for yderligere at modernisere loven og f.eks. muliggøre digital afstemning og digitale aktionærmøder blev derimod forpasset.