Eksportdokumenter kan nu tegnes digitalt

I en tidligere udgave forklarede vi, hvor du som dansk virksomhed kan få udstedt langtidsleverandørerklæringer. Nu er det også muligt at få påtegnet andre eksportdokumenter digitalt.

Registrering i emballageregister (Stiftung Zentralle Stelle Verpackungsregister) § 9
Alle nuværende og fremtidige producenter og importører i Tyskland skal, inden emballager/- produkter markedsføres, registrere sig i emballageregisteret. Registreringen skal foretages fra første leverede produkt. Registret er offentligt tilgængeligt. Oplysninger, som kræves ved registreringen, er:

 • Firmanavn, adresse og kontaktdata
 • Varemærke/r
 • CVR
 • Tegningsberettiget person
 • Erklæring om deltagelse i et Duale System
 • Erklæring om, at oplysninger er korrekt

Ifølge § 33 kan en registrering ikke foretages af tredjemand!

Indberetning af data § 10
Informationer om emballagen, som er angivet til det Duale System skal også angives til emballageregistret. Det er som minimum:

 • Registreringsnummer
 • Navn af Duale System
 • Materialetype og mængde af emballagen
 • Tidsangivelse for hvilken systemdeltagelse, der er blevet foretaget (fx årlig, månedlige eller kvartalsvise indberetning af mængder)

Fuldstændighedserklæring § 11
Når minimumsgrænserne for fuldstændighedserklæringen er overskredet, skal fuldstændighedserklæringen sammen med den tilhørende revisorerklæring for alle salgs- og ydere emballager, som er blevet markedsført, elektronisk indsendes til emballageregistret.

 • Deadline: 15. maj for det foregående kalenderår
 • Erklæring må kun udføres af en sagkyndig, revisor eller statsautoriseret revisor, som skal være registreret i emballageregistret

Fuldstændighedserklæring for 2018 skal indsendes i emballageregistret senest den 15.5.2019!

Emballageregister §§ 24-30
Emballageregistret som en ny kontrolmyndighed skal være driftsklar senest den 1.1.2019. Emballageregistrets opgaver vil bl.a. være:

 • Modtagelse af registreringen
 • Kontrol af indberetning af data og fuldstændighedserklæringen i løbet af året
 • Kontrol af mængdeindberetninger fra de Duale Systemer og producenter/ importører

Straffebestemmelse § 34
Overtrædelsen af ordensforskrifter kan straffes med en bøde på op til EUR 200.000,-

Registreringen i emballageregistret forventes at være muligt fra 3. kvartal 2018.

Den nye emballagelov gælder kun for eksport til Tyskland.

 

Hvordan kan vi hjælpe med den nye registrering?
Det er meget vigtigt at registrere sig rigtig. Hvis registreringen ikke forligger fra 1.1.2019, kan det føre til et salgsforbud og betyde bøder op til 200.000 €.

Vi vil gerne hjælpe jer med registreringen. Da det er meget vigtigt, at registreringen er fortaget rigtigt, tilbyder vi også gerne en grundlæggende gennemgang af jeres udtrækning af emballagedata.

Derudover er det også vigtigt at finde ud af hvilke produktnavne, I skal registrere. Det hjælper vi selvfølgelig også med.

Læs mere om Grüner Punkt