COVID-19-pandemi: Vedtagelse af nye tyske forbundslove

Bliv klogere på de nye tyske forbundslove.

For at imødekomme følgerne af Covid-19-pandemien er en Corona-hjælpepakke blevet vedtaget i Tyskland. Med en række midlertidige tiltag og love ønsker lovgiverne at mindske de betydelige følger, som COVID-19-pandemien vil have for økonomien. 

Da disse forandringer ikke mindst byder på muligheder i denne svære tid, ønsker vi at beskrive de væsentligste tiltag, allerede før de træder i kraft:

1. Insolvenslovgivning 

Forpligtelsen til at indsende en insolvensansøgning, jævnfør § 15a udsættes til d. 30.09.2020, medmindre insolvensen ikke beror på følgerne af COVID-19-pandemien, eller at der ikke er nogen udsigt til likvidation af en netop indtrådt insolvens. Ved en insolvens, som endnu ikke er indtrådt d. 31.12.2019, forudsættes det, at insolvensen er indtrådt på grund af pandemien. 

Så længe udsættelsen gælder, ser de nye lovmæssige forskrifter også ud til at medføre en række følgetilpasninger indenfor direktions- og bestyrelsesansvar, insolvensbehandling såvel som tilbagebetaling og sikring af udlån. Også for så vidt, hvad angår lån til virksomheden fra indehavere og retshandlinger, som kan sidestilles hermed. 

For kreditoransøgninger kræves en årsag til insolvensen, som er indtrådt inden 01.03.2020. 

Desuden er en forlængelse af den ændrede retsstilling mulig indtil d. 31.03.2021. 

2. Selskabsret  

For at stille de ramte virksomheder i en situation, hvor de kan handle trods forsamlingsbegrænsningerne, lettes de lovmæssige krav for afholdelsen af generalforsamlinger og aktionærbeslutninger for blandt andet aktieselskaber, selskaber med begrænset ansvar, anpartsselskaber og andelsselskaber i 2020. 

På denne måde er det muligt, at direktionen for et aktieselskab (AG), et kommanditselskab med aktier (KGaA), eller et europæisk selskab (SE) også uden bemyndigelse fra vedtægterne med samtykke fra bestyrelsen kan træffe beslutning om følgende spørgsmål: 

 • Aktionærer kan afgive stemme via elektronisk kommunikation,  
 • Bestyrelsesmedlemmer kan deltage ved hjælp af billed- og lydtransmission, 
 • Stemmeafgivelsen gennemføres som brevafstemning, 
 • Generalforsamlingen afholdes uden aktionærernes fysiske tilstedeværelse, 
 • Kortere indkaldelsesfrist til generalforsamlinger på op til 21 dage og disse afholdes under hele regnskabsåret.  
 • Aktionærbeslutninger i et selskab med begrænset ansvar kan vedtages skriftligt, uden at alle aktionærer samtykker, 
 • Medlemsbeslutninger i andelsselskaber kan også vedtages skriftligt. 

Alle disse lettelser gælder dog kun for lignende tiltag og procedurer i 2020.  

Tiltag til styrkelse af økonomien 

Med hensyn til „Corona-akuthjælpen for små virksomheder og solovirksomheder som allerede blev offentliggjort d. 23.03.2020 af Forbundsministerierne for Økonomi, Trafik og Finans, bliver der oprettet en fond til stabilisering af økonomien for virksomheder fra en bestemt minimumstørrelse. 

Virksomheder, som opfylder mindst 2 af 3 kriterier, kan ansøge om støtten: 

 • Balancesum mere end 43 mio. €; 
 • Årsomsætning mere end 50 mio. €; 
 • Medarbejderantallet udgør mere end 249 arbejdstagere i årsgennemsnit.  

Den nye stabiliseringsfond bemyndiges til følgende:  

 • Overtagelse af garantier for op til 400 milliarder EUR til udbedring af likviditetsproblemer for virksomheder og til understøttelse af refinansiering på kapitalmarkedet, 
 • Kreditoptagelse på op til 100 millliarder EUR til rekapitalisering af virksomheder, inklusive erhvervelsen af andele af virksomheder samt overtagelse af andre dele af egenkapitalen såsom: 
 • Tilbagebetaling af lån på op til 100 milliarder EUR til refinansiering af specialprojekter, som er tildelt af den tyske kreditanstalt til genopbygning, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
 • Fondens stabiliseringstiltag er mulige indtil d. 31.12.2021. De stabiliseringstiltag, som skal gennemføres af fonden, besluttes af Forbundsministeriet for Finans efter indbyrdes aftale med Forbundsministeriet for Økonomi og Energi. 

Desuden forestår den tyske kreditanstalt til genopbygning udover de hidtidige programmer et særprogram 2020 med, som udgangspunkt, ubegrænsede midler, som består af forskellige programmer afhængigt af alderen og størrelsen på de påvirkede virksomheder (KfW, http://www.kfw.de). Ansøgningen kan kun ske gennem virksomhedens primære bank.  

Lejelovgivningen 

På grund af de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien kan man frygte, at lejere af grunde samt af private og erhvervslejemål ikke vil være økonomisk i stand til at betale lejen til tiden. 

For at beskytte lejerne mod de retlige følger, som kan opstå pga. ubetalt leje, eksisterer et tidsbegrænset opsigelsesforbud for udlejeren ved betalinger, som udebliver i tidsrummet for lejen fra d. 01.04.2020 til d. 30.06.2020, hvis den udeblivende betaling skyldes COVID-19-pandemien. 

3. Generel aftaleret 

Forbrugere kan nægte at opfylde deres betalingsforpligtelser indenfor rammerne af vedvarende aftaleforhold. Med sådanne aftaleforhold menes dem, som i et rimeligt omfang vedrører levering af forsyningspligtige tjenesteydelser (for eksempel telekommunikation og energiforsyning). 

Dette er gældende under visse forudsætninger, også for de mindste virksomheder såvel som for mindre og mellemstore virksomheder med hensyn til vedvarende gældsaftaleforhold, hvor ydelserne er påkrævet for en rimelig fortsættelse af virksomhedens drift.  

Betalingsforpligtelser ved aftaler om forbrugslån, som forfalder mellem d. 01.04.2020 og 30.06.2020, kan udskydes for en varighed af tre måneder. Forudsætningen er, at  en herigennem betinget opsigelsesret kan udelukkes, og hvis ydelsen ikke er rimelig på grund af tab af indkomst hos forbrugeren som følge af pandemien. 

I tilfælde af spørgsmål eller behov for hjælp, står vi meget gerne til disposition.  


BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.