Ny ”løntransparenslov“ fra juli

ARBEJDSRET: Den kønsspecifikke lønforskel er i Tyskland på op til 7 pct. – også ved sammenligneligt arbejde og ens kvalifikationer. Ny lov skal sikre større gennemsigtighed.

 

Derfor vedtog den tyske forbundsregering i marts den såkaldte “løntransparentlov“ (Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen). 

Loven træder sandsynligvis i kraft fra juli 2017. Hensigten med at lægge lønreguleringer og -praksis åbent frem, er at skabe incitamenter til at reducere kønsspecifikke løndiskriminering. Harmonisering af lønninger sker på den ene side med et oplysningskrav fra arbejdstageren og på den anden side med forskellige kontrol- og rapporteringspligter fra arbejdsgiveren.

Ansatte kan indlede en individuel proces for at kontrollere ligheden i lønninger mellem kønnene på arbejdspladsen. Hvert andet år kan arbejdstagere i virksomheder med mere end 200 ansatte stille et individuelt oplysningskrav til driftsrådet eller arbejdsgiveren, såfremt det sammenlignelige arbejde udøves af mindst seks beskæftigede, og at gruppen består af både mænd og kvinder. Når kravet stilles, er virksomheden inden for tre måneder forpligtet til at fremvise lønberegninger og -niveau for begge køn med et sammenligneligt arbejde. 

I virksomheder med mere end 500 ansatte er arbejdsgiveren derudover forpligtet til, regelmæssigt at kontrollere om påbuddet om lighed i lønniveauet overholdes, ved at registrere og analysere kontrolmetoden i forbindelse med lønreguleringer og -praksis. Hos arbejdsgivere uden overenskomst, skal dette ske hvert 3. år.

Tilmed skal der laves en rapport om ligestilling og lighed i lønninger, som indeholder forholdsregler til lønligestilling samt reguleringer til skabelse af diskrimineringsfri vederlagsligestilling.

Den nye lov indeholder ikke nogle udtrykkelige sanktioner mod overtrædelser, men lovens samspil med den generelle ligebehandlingslov (AGG) og det arbejdsretlige ligebehandlingsprincip giver mulighed for at gøre erstatningskrav om ulige lønforskelle med tilbagevirkende kraft gældende. Det er først muligt at gøre oplysningskravene beskrevet i den nye lov gældende seks måneder efter, at loven er trådt i kraft. 

Det giver virksomhederne en smule forberedelsestid. Derfor bør arbejdergiverne allerede nu begynde at kigge nærmere på deres lønninger hos kvindelige og mandlige ansatte og indsamle de nødvendige informationer. Det gør det også muligt at fjerne eventuelle misforhold rettidigt. 

 

Juli 2017