Må arbejdsgiveren overvåge privat surf?

ARBEJDSRET: Hvordan skal arbejdsgiveren forholde sig til arbejdstagerens private surf i arbejdstiden? For arbejdsgiveren er det ofte et problem at bevise arbejdstagerens opførsel.

Arbejdsgivere fristes til at overvåge medarbejdernes brug af ressourcer og kommunikationsmidler som f.eks. virksomhedens internet. I sagen Bărbulescu vs. Rumænien tog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (herefter EMD) stilling til lovligheden af arbejdsgiverens overvågning.

En salgsingeniøren blev opsagt, da arbejdsgiveren via overvågning dokumenterede medarbejderens private Messenger-beskeder på virksomhedens internettet. Privat brug af virksomhedens ressourcer og kommunikationsmidler var forbudt, men salgsingeniøren vidste intet om mulig arbejdsgiver overvågning.

Salgsingeniøren tabte sagen i den rumænske domstol, men indgav en klage til EMD, der ikke fandt overvågningen i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (herefter EMRK). Salgsingeniøren klagede derefter til appelinstansen Storkammeret.

Den endelige afgørelse

Det blev den 5. september 2017 afgjort, at overvågningen gik for vidt og var i strid med artikel 8 i EMRK. Den var en krænkelse af sagsøgers ret til respekt for privatliv og korrespondance. Rumænien blev dømt til at betale erstatning. Det fremgår af afgørelsen, at arbejdsgiveren må kontrollere medarbejdernes kommunikation, når disse EMD definerede forudsætningerne er opfyldt:

  • Forhåndsinformation til de ansatte om muligheden for kontrol og omfanget heraf,
  • Legitim grund for overvågningen,
  • Mildere kontrolforholdsregler samt mindre indgribende foranstaltninger skal have været overvejet, og
  • Hensyn skal tages til indgrebets grovhed.

Betydning for arbejdsgivernes praksis?

Medlemmer af Europarådet bør overholde EMD dommen, hvis de vil undgå at komme i klemme med bl.a. EMRK. Derfor tilrådes arbejdsgiverne at opstille virksomhedsregler, der overholder EMD’s forudsætninger for arbejdstagerens privat brug af virksomhedens ressourcer og kommunikationsmidler, da forudsætningerne sandsynligvis bliver en del af den nationale lovgivning og retspraksis. 


December 2017