Ejendomsforbehold i Tyskland – virker det?

Ejendomsforbehold i Tyskland er et af de mest effektive midler for at sikre betalingen af vareleveringer.

I Tyskland findes ejendomsforbeholdene ofte i almindelige salgsbetingelser i form af et almindeligt, udvidet og forlænget ejendomsforbehold. De forskellige slags ejendomsforbehold findes ikke under dansk ret.

Ved en konkursbehandling giver ejendomsforbeholdsrettigheder separatistkrav med en prioriteret betaling på op til 100 procent. Uden det har kreditoren kun ret til konkursdividenden, som i gennemsnit ligger på 5 procent ved selskabskonkurser i Tyskland.

Den tyske Højesteret BGH (Bundesgerichtshof) har igen i en dom, der er afsagt d. 24.01.2019 (IX ZR 110/17), bekræftet, at både en foreløbig kurator og en kurator ved konkursbehandlingen skal respektere og sikre kreditorernes ejendomsforbeholdsrettigheder. Hertil kommer yderligere separatistkrav i form af sikringsoverdragelser (en speciel og meget praksisrelevant panteret efter tysk ret uden pligt til udleveringen af genstanden til panthaveren), udlejerpanteret og lignende.

Ejendomsforbehold sikrer betalingen af vareleveringer - også under konkurs. Varerne, som ved konkursbehandlingens begyndelse stadig er i konkursboet, bliver udleveret til leverandøren. For varer, som er blevet videreforarbejdet eller videresolgt, får leverandøren en del af købesummen, såfremt kundefordringen først bliver inddrevet af kuratoren.

Forskellige former for ejendomsforbehold

I Tyskland findes der forskellige former for ejendomsforbehold:

  • Det almindelige ejendomsforbehold, som vi også kender under dansk ret, der tilbageholder ejendomsretten, indtil købsprisen er fuldstændig betalt.
  • Det udvidede ejendomsforbehold tilbageholder ejendomsretten, indtil købsprisen også for alle andre leveringer er betalt. Dvs. indtil der ikke længere er noget udstående i hele forretningsforholdet. Det kan ikke aftales efter dansk ret.
  • Det udvidede ejendomsforbehold sikrer også betalingen ved videreforarbejdelse eller videresalg af varerne. Dermed bliver leverandøren delejer af den nye fremstillede vare eller ejer af kundefordringen ved videresalg. Denne slags ejendomsforbehold findes heller ikke under dansk ret. Ved denne form for ejendomsforbehold får køberen ret til at videresælge varerne og til at inddrive kundefordringen. I en krise har sælgeren ret til at annullere samtykket til dette og dermed selv inddrive kundefordringer i eget navn.

Gyldig aftale om ejendomsforbehold

Det er dog vigtigt, at ejendomsforbehold får den rigtige formulering og bliver en del af kontrakten mellem parterne. Dette kan enten ske ved direkte skriftlig aftale eller som en bestemmelse i de almindelige salgsbetingelser. Ved det sidstnævnte er det dog vigtigt at overholde de tyske regler om, hvordan almindelige salgsbetingelser bliver gyldige. Der skal vælges det rigtige sprog, og salgsbetingelserne skal inkluderes i kontraktforholdet. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til salgsbetingelserne på fakturaen.

Praktiske henvisninger

Ved leveringen af varer til Tyskland skal der aftales den tyske form for ejendomsforbehold (almindelig, udvidet, forlænget). Aftalen skal enten være skriftlig eller i salgsbetingelser, som gyldigt bliver en del af kontrakten mellem parterne. I en krise eller i tilfælde af en forretningspartners konkurs skal man ikke glemme at varetage sine rettigheder over for forretningspartneren eller kuratoren.


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.