AHK Dänemark
 

Tvangsfuldbyrdelse på tværs af grænser

Vi advokater kan fornemme, at firmaer er mere opmærksomme på en struktureret forretningsgang, når fakturaerne ikke betales af deres kunder.

Inkassoproceduren kører grundlæggende mere effektiv og sættes hurtigere i gang end for et par år siden. Dette gælder i Danmark såvel som i Tyskland. Det glædelige resultat for kreditorerne er, at det oftere lykkes at undgå store afskrivninger på udestående fordringer. På den anden side er debitorerne blevet mere grundige med at undersøge leverancer for fejl og mangler ved levering, hvilket bidrager til at uenigheder undgås på et senere tidspunkt.

Ved grænseoverskridende handel har danske debitorer dog stadig en tendens til at ignorere inkassoprocedurer, som er påbegyndt mod dem i Tyskland. Man hører ofte det (forkerte) argument, at den retslige inddrivelse af fordringen i Tyskland er ”langt væk” og at der ”ikke kan ske noget”, selvom en tysk kreditor får medhold ved tyske domstole. Mange debitorer vælger derfor at forholde sig passive til henvendelser fra Tyskland eller andre europæiske lande, selvom henvendelsen kommer fra en domstol. Denne passive holdning kan koste debitorerne dyrt.

Den 01. juli 2007 trådte den såkaldte ”Bruxelles-I forordning” i kraft i Danmark. Forordningen har allerede været i kraft i de andre europæiske medlemsstater siden 2002 og er dermed ”kendt stof” for mange tyske virksomheder med aktiviteter i det europæiske udland. Den indeholder først og fremmest regler om domstolenes kompetence i civil- og handelsretslige sager, når der er tale om tvister imellem virksomheder/personer med bopæl i forskellige europæiske medlemsstater.

Der findes dog også et kapital, som udelukkende omhandler anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af afgørelser fra domstole i andre europæiske lande.

Anerkendelsen af disse afgørelser er i praksis kun yderst sjældent et reelt juridisk problem og sker som udgangspunkt uden yderligere formelle skridt.

Ønsker en kreditor tvangsfuldbyrdelse af f.eks. en tysk afgørelse i Danmark, kræver det i første omgang kun en anmodning om at erklære den tyske afgørelse for eksigibel hos den domstol i Danmark, som er ansvarligt for tvangsfuldbyrdelsen ved debitors bopæl. Debitoren informeres i dette stadium af sagen ikke om kreditors anmodning hos den danske domstol og dermed forestår tvangsfuldbyrdelsen efter danske retsregler umiddelbart, uden at debitor har kendskab til forberedelsen.

Først ved indkaldelsen til fogedsretsmødet går det op for de danske debitorer, at den tyske retssag kan have meget konkrete konsekvenser i Danmark. På dette tidspunkt er det oftest svært eller umuligt at komme med et regulært forsvar mod kreditors påståede krav, idet selve retssagen allerede er afsluttet i Tyskland. Et typisk sagsforløb i sådan et tilfælde kunne se således ud:

1.) 

En tysk kreditor rykker debitoren vedr. betaling af åbne fordringer.

2.) 

Debitoren reagerer ikke, hvorefter kreditoren indleder en såkaldt ”Mahnbescheidverfahren”, en standardiseret og forenklet inkassostævning efter tysk ret ved en tysk domstol. Kreditoren behøver ikke fremlægge beviser for sine krav i sagens forløb, hvilket gør det meget enkelt for kreditorer at inddrive penge ad denne vej.

3.) 

Debitoren ignorer henvendelsen fra den tyske domstol, hvor han bliver opfordret til at fremsætte indsigelser inden for en bestemt frist.

4.) 

Pga. debitors manglende reaktion anmoder kreditoren om udfærdigelse af en fuldbyrdelseskendelse (”Vollstreckungsbescheid”), som har samme retsvirkning som en udeblivelsesdom og som bliver forkyndt for debitoren.

5.) 

Reagerer debitor stadig ikke inden for 2 uger efter forkyndelsen, sætter kreditor anerkendelsesproceduren i Danmark i gang, som debitor først får kendskab til, når den danske fogedret forkynder anerkendelsen og eksegibiliteten af den tyske afgørelse sammen med indkaldelsen til fogedretsmøde.

Vi anbefaler derfor, at debitorer med udenlandsforretninger, som bliver udsat for pengekrav fra udenlandske kreditorer, som anses som uberettiget, så tidligt som muligt søger professionel hjælp hos en advokat med kendskab til tyske retsforhold.

Kontakt

Johannes Leipold Rechtsanwalt Tlf.: 87 27 11 00 jle@dahllaw.dk


 

Dansk-Tysk Handelskammer, Kongens Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K
Tlf.: 33 91 33 35 | Fax: 33 91 31 16 | E-mail: info@handelskammer.dk